KVKK Aydınlatma Metin

HASTA / HASTA YAKINI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Tarafımızca hazırlanmıştır.

 

VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ

 

Unvanı: Bağcılar Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (TRG Hospitalist)

Posta adresi: Yavuz Selim Mah. 1020 Sok. No:5 Bağcılar/İSTANBUL

E-posta adresi:info@hospitalist.com.tr

Telefon numarası:+90 (212) 462 88 88

İnternet adresi:www.trghospitalist.com

 

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

 

Kimlik, iletişim, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık bilgileri ve alışkanlıklar kategorilerindeki kişisel veriler; yüz yüze/görüntülü sağlık hizmetlerinin sunulması, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini ve bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesiamaçlarıyla işlenebilmektedir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

Söz konusu kişisel veriler; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesiamaçlarıyla gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla paylaşılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Söz konusu kişisel veriler; yazılı olarak ya da kamera kaydı, telefon görüşmesi, internet sitesi, çağrı merkezi, e-posta ve diğer elektronik uygulamalar ve cihazlar vasıtasıyla açık rızanın alınması, kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması / ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaati ve tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

İLGİLİ KİŞİLERİN KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN DİĞER HAKLARI

 

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde, Aydınlatma Metnimizin “VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ” bölümünde yer verdiğimiz iletişim bilgilerini kullanarak;

·         başvurunuz yazılı ise şahsen iletmeniz veya noter kanalı ile iletmeniz

·         veya güvenli elektronik imza ile iletmeniz

·         veya mobil imza ile iletmeniz

·         veya Tarafınızca Tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ile iletmeniz

gerekmektedir.

 

Başvurunuzda, KVKK’nın 13. maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ çerçevesinde hazırlamış olduğumuz Başvuru Formu’nu da kullanabilirsiniz.

 

ÇAĞRI MERKEZİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Tarafımızca hazırlanmıştır.

 

VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ

 

Unvanı: Bağcılar Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (TRG Hospitalist)

Posta adresi: Yavuz Selim Mah. 1020 Sok. No:5 Bağcılar/İSTANBUL

E-posta adresi:info@hospitalist.com.tr

Telefon numarası:+90 (212) 462 88 88

İnternet adresi:www.trghospitalist.com

 

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

 

Tarafımıza ait çağrı merkezini arayanların paylaşmış olduğu kimlik, iletişim, müşteri işlem ve görsel/işitsel kayıtlar kategorilerindeki kişisel veriler; arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi ve doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla işlenebilmektedir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

Söz konusu kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde yetkili kurumlara bilgi verilmesi amacıyla adli makamlara veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Söz konusu kişisel veriler, çağrı merkezi vasıtasıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

İLGİLİ KİŞİLERİN KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN DİĞER HAKLARI

 

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde, Aydınlatma Metnimizin “VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİĞİMİZ” bölümünde yer verdiğimiz iletişim bilgilerini kullanarak;

·         başvurunuz yazılı ise şahsen iletmeniz veya noter kanalı ile iletmeniz

·         veya güvenli elektronik imza ile iletmeniz

·         veya mobil imza ile iletmeniz

·         veya Tarafınızca Tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ile iletmeniz

gerekmektedir.

 

Başvurunuzda, KVKK’nın 13. maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ çerçevesinde hazırlamış olduğumuz Başvuru Formu’nu da kullanabilirsiniz.

 

İLGİLİ KİŞİ (“KİŞİSEL VERİ SAHİBİ”) BAŞVURU FORMU

 

1. Başvuru Hakkınıza İlişkin Genel Bilgilendirme

 

·         6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 11 uyarınca, kişisel verileri işlenen gerçek kişi (“ilgili kişi”) veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

(1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (6) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (7) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

 

·         KVKKmadde 11 kapsamındaki taleplerinizi, KVKK madde 13 ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ çerçevesinde hazırlamış olduğumuz bu Başvuru Formu’nu kullanarak da Tarafımıza iletebilirsiniz.

 

·         Bu Başvuru Formu; Tarafımız ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa Tarafımızca işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi amacıyla tanzim edilmiştir.

 

·         KVKK madde 13 kapsamında yaptığınız başvurular, KVKK madde 13/2, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ madde 6/5 ve madde 7’ye uygun olarak ücretlendirilebilecektir.

 

·         Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, KVKK madde 13/2 gereğince, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK madde 13/3 gereğince yazılı olarak veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

·         Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız.

 

·         Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapmanız halinde, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemekteyiz.

 

2. Başvuru Yöntemi

 

KVKK madde 11’de sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi içeren başvurunuzu, KVKK madde 13 ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ madde 5 gereğince, bu Başvuru Formu’nu kullanarak aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle Tarafımıza iletebilirsiniz.

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ

Yazılı Olarak Başvuru

 

(Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla)

Bağcılar Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (TRG Hospitalist)

Yavuz Selim Mah. 1020 Sok. No:5 Bağcılar/İSTANBUL

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle

info@trghospitalist.com

 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle

info@trghospitalist.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

 

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

 

Ad-Soyadı

:

 

T.C. Kimlik Numarası Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

:

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi/İş Yeri Adresi

:

 

Cep Telefonu

:

 

Telefon Numarası

:

 

Faks Numarası

:

 

E-posta Adresi

:

 

 

4. Lütfen Tarafımız ile olan ilişkinizi belirtiniz.

 

☐Hasta

☐Hasta yakını

☐Çalışan

☐Ziyaretçi

☐İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman

 

☐Eski çalışan

☐Üçüncü taraf firma çalışanı

☐Diğer:………………….……..………..

Tarafımız ile olan ilişkinizin detaylarını belirtiniz: ...............................……………..

 

5. Lütfen KVKK madde 11 kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

Talebinize ilişkin bilgi ve belgeler başvurunuza eklenmelidir.

 

Talebinizi belirtirken Tarafımız nezdinde iletişim kurmuş olduğunuz departmanı/yetkili kişiyi belirtebilirseniz size daha hızlı destek olabiliriz.

 

…………………..…………….……………………………….…………..………..…………….………………………………………………………….…………………………………….……….………………………………………………………….…….…………………………………….………………………………………………….……….…………………………………………….…………………………………………..…………………………………………………………….…………………………………………..………………………………………………………….……………………………………..……………………………………………………………………….…

 

 

 

Bu Başvuru Formu’nda belirttiğim talepler doğrultusunda, Tarafınıza yapmış olduğum başvurumun KVKK madde 13 uyarınca değerlendirilerek Tarafıma bilgi verilmesini talep ederim.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

 

 

ÇEREZ POLİTİKASI

ÇEREZ NEDİR?

Çerezler, size daha iyi hizmet sunmak, web sitesinin performansını artırmak, sitede gezinirken kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşatmak için tarayıcınız tarafından işlenen ve saklanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar bilgisayarınız ya da mobil cihazınızda tutulur. Çerezler tamamen zararsızdır ve çerezler vasıtasıyla cihazınıza virüs bulaşması teknik olarak mümkün değildir. Çerezleri kolaylıkla görüntüleyebilir ve silebilirsiniz.

 

ÇEREZ TÜRLERİ NELERDİR?

A.   KULLANIM SÜRESİNE GÖRE ÇEREZLER

1.  Oturum Çerezleri:Bu çerezler geçicidir ziyaretiniz süresinde kullanılır ve tarayıcıyı kapattığınızda silinirler.

2.  Kalıcı Çerezler: Bu çerezler süresi dolana kadar cihazınızda kalır ve siz tekrar web sitesine girdiğinizde sizi ve tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır.

 

B.   SAHİPLİĞE GÖRE ÇEREZLER

1.   Birinci Parti Çerezler: Ziyaret ettiğiniz web sitesi sahibinin yerleştirdiği ve sadece bu site tarafından erişilen çerezlerdir.

2.   Üçüncü Parti Çerezler: Ziyaret ettiğiniz siteye reklam verenler veya anatilik analiz yapanlar tarafından yerleştirilmiş ve ilgili siteye raporlama yapan çerezlerdir.

 

WEB SİTEMİZDE KULLANDIĞIMIZ ÇEREZLER

1.   Zorunlu/Teknik Çerezler: Bu çerez web sitemizin doğru ve güvenli çalışması için zorunludur. Örneğin, kimlik doğrulama, alışveriş yaparken sepetinizdeki ürünleri tutma, mevcut oturum bilgilerinizin kaybolmadan tutulması gibi amaçlarla kullanılır. Genellikle birinci parti çerezlerdir.

2.   İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler: Bu çerez ziyaretçilerimizin tercihlerini hatırlamak için kullanılır. Ziyaretinizi kolaylaştırmak ve deneyiminizi geliştirmek içindir. Örneğin, siteyi hangi dilde kullanmak istediğinizi veya kullanıcı adı ve parolanız hatırlanarak siteye otomatik olarak giriş yapabilmenizi sağlar. Genellikle birinci parti çerezlerdir.

3.   Analitik/Performans Çerezler: Bu çerez web sitemizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için kullanılır. Bu tür çerezler ziyaretçilerin site kullanım bilgileri, ziyaretçi sayıları, ziyaretçilerin görüntülediği sayfaları ve alınan hata mesajları gibi analitik verileri toplar. Bu bilgilerin hiçbiri ziyaretçiye ait kimlik bilgisi içermez.

4.   Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerez web sitemizde veya diğer sitelerde iş birliği yaptığımız ortaklarımızla size özel kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek ve reklamlara dair istatistiki bilgileri elde etmek için kullanılır. Bu çerezler iş ortakları veya diğer kuruluşlarla paylaşılabilir. Genellikle üçüncü parti çerezlerdir.

ÇEREZLERİ NASIL KAPATABİLİRSİNİZ?

Çerezler devre dışı bırakmanız durumunda web sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin tümüne erişemeyebilir veya erişim deneyiminiz kısıtlı olabilir.

İnternet tarayıcılarının hazır ayarları tüm çerezleri kabul etmeye yöneliktir. Daha kısıtlı çerezlerle karşılaşmak ve hedefleme/reklam çerezlerini önlemek için tarayıcınızın “gizli pencere” seçeneğiniz kullanabilirsiniz.

Tarayıcınızın çerez ayarlarını değiştirmek/kapatmak için tarayıcının yardım sayfasından destek alabilir veya aşağıdaki sayfalardan yararlanabilirsiniz;

·         Google Chrome için;

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr

·         Microsoft Edge için;

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

·         Mozilla Firefox için;

 https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi

·         Opera için;

     https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData

·         Safari için;

https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac